కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకూ - గుండెల్లో దిగులెందుకు

కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకూ - గుండెల్లో దిగులెందుకు - ఇక నీవు కలతచెందకు


నెమ్మది లేకున్నదా - గుండెల్లో గాయమైనదా - ఇక అవి ఉండబోవుగా
యేసే నీ రక్షణ - యేసే నీ నిరీక్షణ - 2


1. హోరుగాలులు వీచగా - తుఫానులు చెలరేగగా - మాట మాత్రము సెలవీయగా నిమ్మలమాయెనుగా
యేసే నీ నావిక - భయముచెందకు నీవిక
యేసే నీ రక్షక - కలతచెందకు నీవిక

2. కరువుకడ్గములొచ్చినా - నింద వేదన చుట్టినా - లోకమంతా ఏకమైన భయముచెందకుమా
యేసే నీ రక్షక - దిగులుచెందకు నీవిక
యేసే విమోచక - సంతసించుము నీవిక