Madhuram Amaram - N. Raj Prakash PaulRajprakash Paul