విధేయతకే అర్దము చేప్పిన వినయ మనస్కుడా


Vidayatha ke artham cheppeni vvinya manasukuda
avidayatha tolaginchumayya deena manasu kaliginchumayya
Hema John Songs