త్రిత్వైకమ ప్రోమో శ్వేత మోహన్ latest new albums

త్రిత్వైకమ  ప్రోమో శ్వేత  మోహన్ latest new albums

Album : Srastha  స్రష్ట  
Vocals :Shweta Mohan
Album : Srastha
Lyrics  Tune : Jeeva R Pakerla
Music : Jonah Samuel