నా స్నేహం యేసుతోనే telugu christian sunday school song mp3 lyrics and video

 telugu christian sunday school song mp3 lyrics and videoనా స్నేహం.. యేసుతోనే - నా గమ్యం.. క్రీస్తులోనే = 2
నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచినా - యేసు నన్ను విడువడు
నా హితులందరూ నన్ను మరిచినా - యేసు నన్ను మరువడు

1. జగతికి రూపము లేనపుడు - నను సృజియించేను
పిండముగా నేనున్నపుడు - నను ఏర్పరచేను

చేయిపట్టి నడిపే దేవుడుండగా - భయమిక నన్ను చేరదూతన కంటిపాపలా నన్ను కాయునూ - శ్రమయూ నన్నేమి చేయదు

2. నా ప్రభు అరచేతిలో నేను - చెక్కబడి యుంటిని
తన కరముల నీడలో నిలిచి - స్తోత్రము చేయుదును
నేను చేయు స్తుతుల మూలముగా - గొప్ప దుర్గమును స్థాపించెను

కాయము మొదలు జీవితాంతము - చంకనెత్తుకొను ప్రియ ప్రభువే


For Sunday School new songs listening 

John Wesly Rajamundry Songs

Blessy Wesly songs

Paul Emmanuel

Raj Prakash Paul   

Pjs Paul Songs 

Micheal Paul Vijayawada 

Dr.Jaypaul songs