సర్వ సృష్టి కి రాజైన దేవా Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry

SARVA SRUSTI KI RAJIAN DEVA TEJO SAMPUNDA
NE KOSAM YESU NE KOSAM NA JEEVITAM ANKITAM //2//

A GURI LENI NANNU BAAGU CHESI NI UNNATA PELUPU NAKU ECHAVE
NI PREMATO NANNU BANDICHI NI RUPU NAKUICHAVE   // SARVA//

NASHICHIPOTUNNA NI PRAJALANU NI SILUVA VARTHA CHAATUTAKU

NI PREMA MADHARUYAM VANCHICHTAKU JAYAGEETAMUL PADUTAKU.                           // SARVA//


Download MP3


Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry
Sarva Srusti ki rajina deva by Dr.John wesly rajamundry