పేతురను యోహను PETURANU YOHANU By Dr.S.Paulson Raj

 
 Lyrics by Bro Paulson Raj, Karunapuram
పేతురన్ యోహన్ శృంగార చాలే దేవేన దాయెన చాలే యెదేవతేనె
శృంగారో గుడి డై కూణబ్యాటో -దేవేన యేన శృంగారోడైయి జల్మేరో టూంటో పేతురన్ యోహనేన టూంటో దీటో ధరం కరోకన్ ఆసకిదో బ్యాటో
పేతురన్ యోహన్ టూంటేనె దిటే సోనో రూపో ఛేని కేరె పేతురన్ యోహన్ కాయి దీనే యేసూర్ నామేమ ఊటోకేరే
జనా టూంటో కాయి కిదో టూంటో యేసునె గరిమారన భజో
తీని జాణ భరన చాలె
టూంటేనె గుడిమా జన్ దిటే