nenu nu na int varaunu old telugu andhra kraistava song no 512

 
 Lyrics:
నేనును నా ఇంటి వారును నీతి సూర్యుని గొలుతుము – దీన మనసు కలిగి దేవుని దివ్య సేవను చేతుము 

అనుదినంబును ప్రభుని దలచుచు – అలయకను ప్రార్ధింతుము – అనవరతమా ప్రభుని చిత్తము – ననుకరింతుము పనులలో 

వేదవాక్య పఠనమందు – విసుగు – జెందక నుందుము = ఆదరంబున దైవ చిత్తము – ననుసరించుచు నడుతుము 

ఆశతోడను ప్రభుని దినమును – నాచరింతుము మరువక = విసుకు జెందక నాలయమునకు – పిన్న పెద్దల దెత్తుము 

పెద్దవారలు దైవజనులని – పేర్మితో భావింతుము = శుద్దుడగు ప్రభు క్రీస్తు మనసును – శ్రద్ధతోడను జూపుచు

వేదవాక్య పఠనమందు – విసుగు – జెందక నుందుము = ఆదరంబున దైవ చిత్తము – ననుసరించుచు నడుతుము