నా బలమంత నీవే యేసయ్య - బ్లేస్సి వెస్లీ గారు పడిన పాట 2021


నా బలమంతా నీవేనయా Naa Balamantha neve nayya
O LORD you are my Strength
నా బలమంతా నీవేనయా
Naa Balamantha neve nayya
అలలు లేచినను
IF any Stroms may occur
alala lechina తుఫాను ఎగసినను
thufanu agisina
కాపాడే దేవుడవయ్యా
kapade devudavayya You ptotect me my GOD
నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా
nevu ennadu maruvavayya సోలిన వేలలలో
solina velalo బలము లేనపుడు
balamu lenappudu ఆదరించి నడిపావయ్యా
adarinchi nadipavayya యెహోవా షాబోత్ నీవే
yehoava shabbathu neve నన్ను ఆదరించి నడిపావయ్యా
nannu adarinchi nadipavayya యెహోవా షాబోత్ నీవే
yehava shabbathu neve జీవం నీవేనయ్యా
jeevam neve yesayya స్నేహం నీవేనయ్యా
sneham nevayayya ప్రియుడవు నీవేనయ్యా
priyudavu nevenayya సర్వస్వం నీవేనయ్యా
sarvasawam nevanayya


# Lyrics# Meaning # Instrumental # MP3# # Video # Images # Guitar Chords#