నీదు ప్రేమ రాజ్ ప్రకాష్ పాల్ గారు పడిన పాట Needhu prema

నీదు ప్రేమ రాజ్ ప్రకాష్ పాల్ గారు పడిన పాట Needhu prema

the meaning of this song Your love has given me life to my soul నీదు ప్రేమ నాలో ఉంచి జీవమునిచ్చావు నీదు రూపమే నాలో ఉంచి నన్ను చేసావు మంటివాడను నన్ను నీవు మహిమపరిచావు మరణపాత్రుడనైన నన్ను పరము చేర్చావు ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా – నీకెంత నాపై కరుణయో మరువగలనా నీ కృప – బ్రతుకంతయు (2) # Lyrics# Meaning # Instrumental # MP3# # Video # Images # Guitar Chords#
Powered by Blogger.