యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము joshua shaik telugu new songs


యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము - నాలోన పలికిన స్తుతిగీతము
యేసయ్య నీవేగ తొలికిరణము - నాలోన వెలిగిన రవికిరణము 
ఏనాడు ఆరని నా దీపము - నా జీవితానికి ఆధారము 
ఇమ్మానుయేలుగా నీ స్నేహము - నాలోన నిత్యము ఒక సంబరం 

1. ఏపాటి నన్ను ప్రేమించినావు - నీ ప్రేమలోనే నను దాచినావు 
నా భారమంతా నువు మోసినావు - నన్నెంతగానో హెచ్చించినావు

నీ కృపలోనే నను కాచినావు - నీ కనికరమే చూపించినావు 
నా హృదిలోనే నీ వాక్యధ్యానం - నా మదిలోనే నీ నామస్మరణం 

నిన్నే ఆరాధించి - నీ దయలో నే జీవించి 
నిన్నే నే పూజించి - నీలో నే తరియించీ 

2. ఏనాడు నన్ను విడనాడలేదు - నీ నీడలోనే నడిపించినావు 
 లోకాలనేలే రారాజు నీవే - నా జీవనావకు రహదారి నీవే 

నా గురి నీవే నా యేసుదేవా - చేరితి నిన్నే నా ప్రాణనాథా 
పర్వత శిఖరం నీ మహిమ ద్వారం - ఉన్నతమైనది నీ దివ్య చరితం 

సాటే లేరు నీకు - సర్వాథికారివి నీవు 
మారని దైవం నీవు - మహిమోన్నతుడవు నీవు