స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా - నా ప్రాణ స్నేహితుడా hanok telugu songs latest 2021

 

 Meaning

Friend or my friend - my best friend
I'm in danger - a true friend
Verse 1
Loved me - died for me
Can I forget your friendship - can I forget and live?
Verse 2
My soulmate is for you - I am always waiting for your help
This is my all - fulfill my hopes
Verse 3
I was in tears - you greeted me with pity
In the burning desert - Mamta flooded
 

Lyrics
స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా - నా ప్రాణ స్నేహితుడా
ఆపదలో నన్నాదుకొనే - నిజమైన స్నేహితుడా
Verse 1
నన్నెంతో ప్రేమించినావు - నాకోసం మరణించినావు
మరువగలనా నీ స్నేహము - మరచి ఇల నే మనగలనా
Verse 2
నా ప్రాణ ప్రియుడా నీ కోసమే - నే వేచానే నిరతం నీ తోడుకై
ఇచ్చెదన్ నా సర్వస్వము - నాకున్న ఆశలు ఈడేర్చుము
Verse 3
కన్నీటితో ఉన్న నన్ను - కరుణించి నను పలుకరించావు
మండిన ఎడారిలోన - మమత వెల్లువ కురిపించినావు


Snehithudaa Naa Snehithudaa - Naa Praana Snehithudaa
Aapadalo Nannaadukone - Nijamaina Snehithudaa
Nannentho Preminchinaavu - Naakosam Maraninchinaavu
Naa Praana Priyuda Nee Kosame - Ne Vechaane Niratham Nee Thodukai
Ichchedan Naa Sarvasvamu - Naakunna Aashalu Eederchumu
Kanneetitho Unna Nannu - Karuninchi Nanu Palukarinchaavu
Mandina Edaarilona - Mamatha Velluva Kuripinchinaavu