వట్టి నరుడు కాడు – పట్టి చూడ ప్రభుని telugu new songs 2022

ఎట్టి వాడో యేసు – ఎన్ని వింతలు తనవి
వట్టి నరుడు కాడు – పట్టి చూడ ప్రభుని – (2)      ||ఎట్టి||

గాలి సంద్రాలను – గద్ధింపగా యేసు (2)
హద్దు మీరక ఆగి – సద్దుమణిగిపోయే (2)      ||ఎట్టి||

పక్షవాతపు రోగిని – తక్షణమే లెమ్మనగా (2)
పరుపెత్తుకొని లేచి – పరుగెత్తికొనిపోయె (2)      ||ఎట్టి||

పట్టు యేసుని పాదం – తట్టు దేవుని ద్వారం (2)
కట్టు ఇక నీ పాపం – నెట్టు నిను పరలోకం (2)      ||ఎట్టి||

Meaning of this Song

Do you know who  Jesus - How many wonders are his

He is not a Man, Believe him and see- (2) || Etti ||

Wind chimes - Jesus in the throes (2)
All the weather was Set

Patient with Paralysis - Immediate Lemonade (2)
Walked with his Bed - Ran (2) || ఎట్టి ||

Hold Jesus' Foot - Gate is the Gate of God (2)
Removes your sin and send to Heaven - (2) || Etti ||