ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ వచ్చారండీ గొల్లలు 2022 christmas NEW Song by javeed ali - joshua shaik

# Lyrics# Meaning # Instrumental # MP3# # Video # Images # Guitar Chords#  

ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ వచ్చారండీ గొల్లలు  
సంతోషాలే పొంగేనండీ - హైలెస్సా
దారే చూపే దేవుడొచ్చే ఉల్లాసంగా ఊరు ఆడే
సంగీతాలే పాడాలండీ - హైలెస్సా
అంధకారాన్ని తొలగించే మహనీయుడు
పుట్టినాడండీ యేసయ్య మనదేవుడు
నిన్నే కోరి నిన్నే చేరి
ఇట్టా రక్షించ వచ్చాడు పరమాత్ముడు

1. లోకాలనేలేటి రారాజురా - ఉదయించె సూరీడై వచ్చాడురా
ఆకాశ వీధి - మెరిసేటి దారి - ఒకతార మురిసిందిగా (2)
దూతాళి పాడి - కొలిచారు చూడు
ఘనమైన ఒక వేడుక   
ఆ గొల్లలేగా - దరువేసే చూడు
మెస్సయ్య - పుట్టాడనీ          
మన మెస్సయ్య - పుట్టాడనీ    

2. వెన్నెల్లో పూసింది ఓ సందడీ  - పలికింది ఊరంతా ఈ సంగతీ  
ఈ దీనుడంట - పసిబాలుడంట - వెలిసాడు మహరాజుగా (2)
మనసున్న వాడు - దయ చూపువాడు
అలనాటి అనుబంధమే
కనులారా చూడు - మనసారా వేడు
దిగి వచ్చే మనకోసమే
ఇల దిగి వచ్చే మనకోసమే

3. ఆ నింగి తారల్లా వెలగాలిరా - జగమంత చూసేలా బ్రతకాలిరా
వెలిగించు వాడు - మనలోని వాడు - నిలిచాడు మన తోడుగా  (2)
సలిగాలి రాత్రి  -  పిలిసింది సూడు
మనలోన ఒక పండగ
భయమేల నీకు - దిగులేల నీకు
యేసయ్య మనకుండగా
మన యేసయ్య మనకుండగా 

Wise came saying what is what, what is what
Joy overwhellmed - Hylessa
The village plays happily like a god who shows it
Joy over whelmed - Hylessa
The great one who removes darkness
Jesus is our God
Seek yourself and join yourself
God came to save it

1.King of Kings - Has the sun come in the morning?
In Sky - Meriseti Dari - Oktara Murishinga (2)
Duthali Padi - See Measured
A great celebration
Look at that gollage - Daruvese
Messiah - is born
Our Messiah - is born