jeevinchu chunnadu yesu prabhu -jeevinchu chunnadu yesu prabhu

Telugu Christian Songs, Andhra Christian Songs,devotional,Indian,music,audio,video,Telugu church,christian fellowship,ministries,singers,musicians,speakers,old,new,latest

jeevinchu chunnadu yesu prabhu -jeevinchu chunnadu yesu prabhu

03:23:00

a£0VµÀVµÀ¶méfµÀ ±ÀÉÀ¶ªÀ ¶pñsûµÀ  m¸ ¶¬Ålµ±ÀµÀ¶¢ÀÀvÑ ¶mÀ¶méfµÀ
Oµ¶¨à¶¢ÀÀvvÑ m¸ ¶ª¶®±ÀµÀÀËfÇ nhµï¶¢ÀÀ a£AVµÀ¶mÀ
¶¢ÃdVÉ «¸Sµ±µ¶¢ÀÀ q¸±ÀµÀËvÇ qÒ±ÀÇÀ
OÐd SÐfµvÀ OµÃw ¶¢ÀdàËÈ¢À¶m£  
 SµÀñfºâ¢¸fµÀ lµÅ¦àqÏAlÇ ¶pñsûµÀ ¶¢ÃdVÉ OµÀ¶¨à ±ÐS¼ ¶¥ÀlµÀçf¸±ÀÇÀ ¶pñsûµÀ¶¢ÀÀdàS¸
  

You Might Also Like

0 comments